Skogsstyrelsens tysta medgivande till Sveaskogs avverkningar av skog med höga naturvärden

Exempel från Njuöniesvarrie, Sorsele

Detta är bara ett exempel bland flera liknande ärenden. Sveaskog avverkar skog med höga naturvärden, och ofta sker det med Skogsstyrelsens tysta medgivande. Gång på gång ignorerar och nekar Skogsstyrelsen uppmaningen att ens besöka områden som är akut hotade av avverkning, och som redan fått mycket höga naturvärden konstaterade av ideella inventerare.

Skogsstyrelsen behöver med andra ord bara åka dit för att bekräfta något som till stor del redan finns dokumenterat. I exemplet Njuöniesvarrie har påträffats 40 stycken naturvårdsintressanta arter, varav 25 rödlistade, bl.a. urskogsporing som har rödlistekategori EN (hög risk att dö ut). Skogsstyrelsen har samtidigt tillsammans med Sveaskog deltagit i att avregistrera minst 50 hektar nyckelbiotop på Abmoberg utan någon dokumentation. Detta samtidigt som man helt ignorerar den ideella naturvårdens förfrågningar om inventering.

Då Skogsstyrelsen (ledningsgruppen inberäknad) ignorerar sådan information säger man i praktiken att man är likgiltig till att höga naturvärden avverkas. Man hänvisar till bolagens egna ansvar trots att Sveaskog gjort tydligt att man ämnar avverka. Sveaskogs egna naturvärdesbedömningar i området visar sig inte ens innehålla rätt trädslag.

Vi ställer oss frågande till om detta är trovärdig myndighetsutövning?

Nedan följer utdrag från mail-konversationer mellan Naturskyddsföreningen och Skogsstyrelsen i ärendet Njuöniesvarrie, som startade sommaren 2017 och som i skrivande stund ännu pågår.

Främst följande personer är med i mailkorrespondensen:

Jonas Nordenström, Naturskyddsföreningen Sorsele Kristina Bäck, Skydda skogen Kristina Nilsson, Skogsstyrelsen, distriktschef Södra Lappland Staffan Norin, Skogsstyrelsen, regionchef Göran Rune, Skogsstyrelsen, avdelningschef Cecilia Hedman, Skogsstyrelsen, chefsjurist Karin Fällman, Sveaskog, chef skogsskötsel och miljö Joel Reisek, Skogsstyrelsen, skogskonsulent

Sammanställning av Johan Marand och Erland Lindblad Februari 2019

Kronoberg skogsgrupp Naturskyddsföreningen Kronoberg kronoberg@skogsgrupp.se

Mailkonversation

2017-07-18. Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson)

Begäran om nyckelbiotopsinventering av avverkningsanmäld skog. Bifogat i mailet finns en skrivelse med områdesbeskrivning och artlista med majoriteten av den 40 naturvårdsintressanta arterna.

Listan innehåller alltså bl.a. en art som är i kategori EN (endangered), dvs. enligt rödlistan ”bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd”. Skogsstyrelsen har alltså här fått information om att en art som riskerar utrotning har påträffats i en skogs som ska avverkas.

2017-07-30. Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson)

Fynd av urskogsporing (EN) har bekräftats i den aktuella skogen. Detta mail kompletterar ett tidigare mail, från den 18 juli, angående den avverkningshotade skogen på Junnesvare utanför Sorsele. Förra mailet är ännu obesvarat. Vi vore tacksamma för information om hur ärendet fortlöper eftersom det föreligger en akut risk för avverkning av skog med höga naturvärden.

2017-07-31. Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) till Jonas

Vi har fått era frågor, men det är någon vecka till innan semestertiden är över och ni kan få svar. Men jag skulle vilja be er att inte skicka hela bunten med foton och artlistor varje gång ni lägger till någon fråga/kommentar. Hänvisa hellre till tidigare skickat material. Rent formellt ska alla sidor scannas hos oss och läggas till ärendet och det tar tid att scanna samma bilddokument flera gånger.

2017-08-05. Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson)

Tack för svar. Förutom urskogsporing (EN), som tidigare nämnts, har även taigaskinn (VU) påträffats i den avverkningsanmälda skogen. Enligt Artdatabanken måste alla lokaler med urskogsporing (EN) skyddas och undantas från skogsbruk. Vi vill återigen betona att det föreligger en akut avverkningsrisk av skog med höga naturvärden. Vi undrar om Skogsstyrelsen formellt säkerställt att skogen inte avverkas innan en grundlig naturvärdesbedömning genomförts?

Kommentar: Härefter inget svar på två månader.

2017-10-07. Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson, Staffan Norin)

Vi undrar om skogsstyrelsen gått vidare med den information om höga naturvärden vi tidigare skickat. I det aktuella skogsområdet har naturskyddsföreningen funnit över 40 signalarter varav 25 rödlistade, däribland de hotade arterna urskogsporing (EN), taigaskinn (VU), rynkskinn (VU), doftticka (VU), gräddporing (VU) och fläckporing (VU). Vi vill för fjärde gången betona att det föreligger en akut avverkningsrisk av skog med höga naturvärden. Har skogsstyrelsen formellt säkerställt att skogen inte avverkas och att de höga naturvärdena bevaras? Vi bifogar även en lista med information och rekommenderade åtgärder för de påträffade rödlistade arterna. Informationen är sammanställd utifrån Skogsstyrelsens signalartsbok för bedömning av skog med höga naturvärden, samt artdatabankens artfaktablad. Vi uppmanar er att noggrant studera denna lista.

Bild från avverkningsanmäld skog

2017-10-10 Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) till Jonas

Vi har tagit kontakt med Länsstyrelsen (8 augusti) angående de arter som påträffats, men inte fått återkoppling. Vi har även fått veta att Sveaskog planerar att naturvärdesinventera i området. Jag frågade i förra veckan när vi träffades och de ännu inte hunnit åka dit. Några av ärendena är fältbesökta av Skogsstyrelsen och några mindre nyckelbiotoper är avgränsade. Har ni lagt in era artfynd i portalen?

2017-10-12 Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson, Staffan Norin)

Tack för svar. Vill du vidarebefordra ditt mail till länsstyrelsen så jag kan hänvisa till det när jag kontaktar dem? Eftersom arterna är spridda i hela skogsområdet la vi en centralpunkt i artportalen. Taigaskinnet som vi hittade senare är rapporterat med koordinater. Generellt så hade tallskogsarterna med urskogsporingen sina fyndplatser i väst, gammelgransarterna med rynkskinnet i de centrala delarna och dofttickan mm i öst. Hos Naturskyddsföreningen centralt finns de exakta koordinaterna.

2017-10-13 Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) till Jonas

Jag mailade Länsstyrelsen igen angående skydd och fick ett svar som jag vidarebefordrar till dig. Tack för beskrivningen av var arterna finns. Sedan undrar jag om jag gjort en miss i tidigare mailhantering. Jag bifogar en information som jag skrev till er i slutet av augusti. Nu kan jag emellertid inte hitta själva mailutskicket. Om ni inte fått det dokumentet tidigare, så ber jag om ursäkt.

2017-10-13 Vidarebefordrad fråga från Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) till Länsstyrelsen (2017-10-11)

Hur ser era planer ut kring området Njuöniesvarrie-Mjärdaken, Sorsele? Jag vill uppmärksamma er på att där finns avverkningsanmälningar sedan tidigare.

Kommentar: Under hösten 2017 har vi informerat Skogsstyrelsen om höga naturvärden i flera andra avverkningsanmälda skogar. Skogsstyrelsens agerande i de fallen har i stort sett följt samma mönster som ovan.

2018-01-01 Jonas till Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) och Sveaskog (Karin Fällman)

Naturskyddsföreningen i Sorsele menar att stora delar av följande områden håller nyckelbiotopskvaliteter.

  • Abmoberget, Sorsele, Södra Lappland. A 52675-2015, samt de av Sveaskog angivna områdena i skrivelsen ”Abmoberget 171215”.
  • Fårträsk, Sorsele, Södra Lappland. A 45544-2017
  • Gourbenåijve, Sorsele, Södra Lappland. A 17531-2013
  • Heden, Sorsele, Södra Lappland. A 43077-2017 och 45543-2017
  • Njunnesvare, Sorsele, Södra Lappland. A 22699-2016, A 35486-2016, A 35487-2016, A 38715-2015 och A 38714-2015
  • Tjålmbrånan, Sorsele, Södra Lappland. A 33560-2013

För flera av artfynden skriver Artdatabanken att lokaler bör undantas från skogsbruk. Avverkning i områdena innebär, trots hänssynsytor, en kraftig fragmentering med alla de effekter detta kommer att få för arternas fortlevnad. Mot bakgrund av ovanstående hemställer Naturskyddsföreningen i Sorsele härmed att Skogsstyrelsen gör en nyckelbiotopsinventering av ovanstående områden. Inventeraren som utför bedömningen behöver ha god artkunskap vad gällande såväl vedsvamp som lavar, svampar och insekter. Den nya nyckelbiotopsbedömningen behöver självfallet genomföras på barmark.

Kommentar: Härefter inget svar på två månader.

2018-03-14, Jonas till Skogsstyrelsen (kopia till Sveaskog, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Riksrevisionen)

Härmed hemställer Naturskyddsföreningen att Skogsstyrelsen gör en nyckelbiotopsinventering av berget Njuöniesvarrie, Sorsele. Ärendebeteckning: A22699-2016, A35486-2016, A35487-2016, A38715-2015 samt A38714-2015.

Med tanke på den rikliga förekomsten av exklusiva artfynd torde det vara direkt osannolikt att det inte skulle finnas oregistrerade nyckelbiotoper inom det avverkningsanmälda området. Vid en granskning av Sveaskogs egen inventerade och registrerade nyckelbiotop, som angränsar till berört område, har bolaget klassat en granskog som ”tallskog 118 år”. Detta indikerar att Sveaskogs egen nyckelbiotopsinventering har stora brister, eller kanske inte genomförts alls i fält, varför det är av stor vikt att områdenas status fastställs av en nyckelbiotopsinventerare. Det vore tragiskt om detta fina skogsområde skulle avverkas. Den tillfälliga "pausen" i nyckelbiotopsinventeringen upphörde den 1:e januari i år. Därför önskar vi att Skogsstyrelsen under 2018 gör en grundlig naturvärdesinventering av Njuöniesesvarrie för att säkerställa att höga naturvärden inte går förlorade. Vi har tidigare kontaktat Skogsstyrelsen i ärendet fyra gånger.

En intilliggande Sveaskog-nyckelbiotop, beskriven som ”Tallskog 118 år”.

2018-03-20 Skogsstyrelsen (Kristina Nilsson) till Jonas med kopia till Sveaskog

Den nya nyckelbiotopsinventeringen kommer att utgå från en GIS-analys som inte ännu är påbörjad. Inventeringen ska att vara systematisk och kommer inte ha avverkningsärenden som utgångspunkt. Skogsstyrelsen har inte resurser att göra fältbesök på alla objekt, som vi får in tips på. Artlistor och dokumentation kommer att sparas på ärendena i vårt handläggningsprogram.

2018-04-19 Jonas till Skogsstyrelsen (Staffan Norin)

Vi har svårt att förstå varför Skogsstyrelsen inte agerar på den information vi lämnat och genomför en nyckelbiotopsinventering av området. Den information vi lämnat kan sammanfattas i tre punkter.

  1. I det avverkningsanmälda området har naturskyddsföreningen funnit över 40 signalarter varav 25 rödlistade.
  2. Sveaskog har i sin egen nyckelbiotopsinventering klassat en granskog som "tallskog 118 år". Detta indikerar att nyckelbiotopsbedömningen i området har brister varför det vore önskvärt med en oberoende nyckelbiotopsinventering av Skogsstyrelsen.
  3. Sveaskog delar inte Naturskyddsföreningens bedömning om att den avverkningsanmälda skogen hyser mycket höga naturvärden.

Sålunda riskerar höga naturvärden att gå förlorade om inte Skogsstyrelsen genomför en oberoende nyckelbiotopsinventering. Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken gäller för områden med nyckelbiotopsklass. För att inte riskera att höga naturvärden går förlorade önskar vi alltså att Skogsstyrelsen gör en nyckelbiotopsinventering av berget Njuöniesvarrie.

2018-05-07 Skogsstyrelsen (Staffan Norin) till Jonas

Tack för ditt mejl och information om skogen på berget Njuöniesvarrie, Sorsele. Jag har haft kontakt med distriktschef Kristina om detta. Skogsstyrelsen har ju ett uppdrag att genomföra en mer omfattande nyckelbiotopsinventering med start i år, men vi har ännu inte fått ett mer preciserat uppdrag från regeringen. Det pågår ett intensivt förberedelsearbete inom Skogsstyrelsen avseende testinventering, planering av ett samlat analys- och fältarbete samt utbildningar. Så snart vi har ett preciserat uppdrag från regeringen eller ett GD-beslut så kan vi bättre bedöma årets prioriteringar. Jag vill samtidigt understryka att skogsägare och skogsföretag, har ett stort eget ansvar att bedöma naturvärden och anpassa sin avverkning efter det. Skogsstyrelsen har tyvärr inte resurser att fältbesöka alla avverkningsanmälda områden där det kan finnas höga naturvärden.

2018-05-15 Jonas till Skogsstyrelsen (Staffan Norin och Göran Rune)

Vi har stor förståelse för att Skogsstyrelsen, precis som många andra myndigheter, kan ha hög arbetsbelastning och att man måste prioritera i sin ärendehantering. Samtidigt är Skogsstyrelsen skyldig att utföra tillsyn vilket, bland annat, innebär att samråda med skogsbruket i enlighet med 12:6 Miljöbalken. Vi anser att Skogsstyrelsen brister i sitt ansvar om den inte ämnar att noggrant utreda när det föreligger information om höga naturvärden. Att referera till ett kommande mer preciserat uppdrag från Regeringen är inte relevant i sammanhanget och har i nuläget ingenting att göra med Skogsstyrelsens löpande ärendehantering och tillsynsarbete.

Förutom Njuöniesvarrie har Naturskyddsföreningen informerat Skogsstyrelsen om sex andra områden med höga naturvärden runt Sorsele och så vitt vi kan förstå har inga utredningar genomförts, eller 12:6-samråd upprättats, beträffande områdenas nyckelbiotopsstatus. Vi vill betona att avverkningsanmälningarna på berget Njuöniesvarrie berör områden med rikliga förekomster av anmärkningsvärda artfynd vilket indikerar höga till mycket höga naturvärden.

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken gäller för områden med nyckelbiotopsklass. Sveaskog har klargjort att de ämnar avverka området, och det vore mycket olyckligt om detta fina skogsområde skulle avverkas innan det blivit ordentligt utrett.

Kommentar: Härefter inget svar på närmare tre månader.

2018-08-06 Jonas till Skogsstyrelsen (Göran Rune, Staffan Norin och Cecilia Hedman)

Naturskyddsföreningen Sorsele har sedan ett års tid upprepade gånger skickat in begäran/hemställan om nyckelbiotopsinventering av dessa 6 olika områden som berör 11 olika avverkningsanmälningar. Med tanke på de höga till mycket höga naturvärden vi informerat om samt även påvisat vilka brister Sveaskogs egna nyckelbiotopsbedömningar har, förvånar det oss mycket att Skogsstyrelsen inte agerat på vår information och nyckelbiotopsinventerat områdena.

Dessutom fick vi nyligen ta del av information om hur Skogsstyrelsen tillsammans med Sveaskog avregistrerat minst 50 hektar nyckelbiotop på Abmoberg utan någon dokumentation. För oss är detta helt obegripligt eftersom Skogsstyrelsen samtidigt inte agerat på den information om höga naturvärden som den ideella naturvården bidragit med. I förlängningen innebär detta att skog med mycket höga naturvärden avverkas. Skogsstyrelsen har tillsynsskyldighet enligt 12:6 Miljöbalken.

I synnerhet oroas vi över Sveaskogs avverkningsanmälningar på berget Njuöniesvarrie där vi rapporterat över 40 signalarter varav 25 rödlistade, däribland de hotade arterna urskogsporing (EN), taigaskinn (VU), rynksinn (VU), doftticka (VU), gräddporing (VU) och fläckporing (VU).

Vi begär alltså åter igen att Skogsstyrelsen genomför nyckelbiotopsinventeringar av dessa områden. Det vore mycket tragiskt om dessa fina skogar skulle huggas ner. Inventeringsrapporter för samtliga områden finns sedan tidigare på Skogsstyrelsen.

Kommentar: Härefter inget svar på tre månader.

2018-11-16 Jonas till Skogsstyrelsen

Vi begär att Skogsstyrelsen utreder följande rödlistade arters förekomst på berget Njuöniesvarrie och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dem:

Urskogsporing (EN), Tajgaskinn (VU), Rynksinn (VU), Doftticka (VU), Gräddporing (VU), Fläckporing (VU), Blågrå svartspik (NT), doftskinn (NT), dvärgbägarlav (NT), gammelgransskål (NT), garnlav (NT), granticka (NT), gränsticka (NT), knottrig blåslav (NT), kolflarnlav (NT), mörk kolflarnlav (NT), nordtagging (NT), rosenticka (NT), skrovellav (NT), spillkråka (NT), tretåig hackspett (NT), ullticka (NT), vedskivlav (NT), vedtrappmossa (NT), violettgrå tagellav (NT).

Samtliga dessa arter är påträffade i avverkningsanmäld skog med ärendebeteckning: A22699-2016, A35486-2016, A35487-2016, A38715-2015 och A38714-2015, Njuöniesvarrie, Sorsele. Se bifogad inventeringsrapport (Naturskyddsföreningen) och artfakta med rekommendationer (Artdatabanken och Skogsstyrelsens bok om signalarter).

Vi är mycket oroliga för att skogen riskerar att avverkas när som helst.

2018-12-02 Jonas till Skogsstyrelsen

Vi återupprepar vår begäran om utredning av berget Njuöniesvarrie. Tacksamma om detta kan vidarebefordras till någon som tar tag i ärendet. Ärendet verkar har fastnat någonstans på Skogsstyrelsen. Skogen riskerar att avverkas när som helst.

2018-12-04 Skogsstyrelsen (Joel Reisek) till Jonas

Skogsstyrelsen har vid tre tillfällen utfört fältbesök i de nämnda områdena. Skogsstyrelsen påträffade att det fanns nyckelbiotoper som avgränsades, och Sveaskog informerades om dem. Skogsstyrelsen har bedömt att skogen i övrigt innehåller måttliga till höga naturvärden men når inte upp till nivån för nyckelbiotop. Det föreligger inget förbud att avverka nyckelbiotoper eller höga naturvärden och Skogsstyrelsen har handlagt ärendena färdigt. Nya uppgifter förväntas inte medföra annan bedömning.

Hänsyn till arter ska tas i enlighet med 7 kapitlet 19§ skogsstyrelsens föreskrifter, detta innebär att de rödlistade arterna som ni redovisat ska visas sådan hänsyn som behövs för att förhindra eller begränsa skador. Skogsstyrelsen bedömer att det endast inom ramen för intrångsbegränsningen är möjligt att begränsa skador på dessa arter. Den hänsynsredovisning som Sveaskog uppgett i anmälningarna, samt Skogsstyrelsen vägledning och om Nyckelbiotoperna undantas avverkning medför enligt Skogsstyrelsens bedömning att skadorna begränsas.

2018-12-09 Jonas till Skogsstyrelsen (Joel Reisek)

Skogsstyrelsen har alltså avgränsat de tre nyckelbiotoperna på Njuöniesvarrie? Vi önskar att få ta del av naturvärdesbedömningar och underlag som ligger till grund för dessa nyckelbiotoper.

2018-12-18 Jonas till Skogsstyrelsen (Joel Reisek)

Vi återupprepar vår begäran om att få ta del av naturvärdesbedömningar och underlag som ligger till grund för nyckelbiotoperna på Njuöniesvarrie.

Gjorde Skogsstyrelsen inventeringarna på eget initiativ eller var det på begäran av Sveaskog?

2018-12-18 Skogsstyrelsen (Joel Reisek) till Jonas

Skogsstyrelsen har till en början utfört fältbesök efter att anmälningar kommit in. Detta har skett genom att handläggaren misstänkte otillräcklig hänsyn och att det kunde finnas höga naturvärden.

Det finns ingen dokumentation om naturvärdesbedömningar i samband med att nyckelbiotop N 1184-2015 avgränsades. Storskogsbrukets egna nyckelbiotoper har Skogsstyrelsen inte varit med och avgränsa.

Kommentar: På Skogens pärlor där Skogsstyrelsen bland annat redovisar nyckelbiotoper finns ingen nyckelbiotop med beteckningen N 1184-2015 registrerad.

2019-01-11 Natursidan publicerar artikel om Njuöniesvarrie

https://www.natursidan.se/nyheter/sveaskog-ska-avverka-1099-hektar-naturskog-med-hotade-arter-i-sorsele-myndigheterna-ser-tyst-pa/

2019-01-14 Kristina Bäck och Skogsstyrelsen (Kristina Nilson), fråga på Facebook

På SKS Facebook gör de reklam för skogsbrukets naturhänsyn. Jag frågade då varför de lät skyddsvärda skogar avverkas och länkade till artikeln jag skrev om Njuöniesvarrie. Verkar dom de ska avverka 40 hektar där nu. Fick detta svar:

Kristina Nilson: Vi har bedrivit tillsyn i detta område i enlighet med befintlig lagstiftning. Vi har exempelvis haft flera konsulenter ute i fält och vi har bedrivit samråd med markägaren. På berget finns mycket stora områden med höga naturvärden men de ca 40 ha som nu ska avverkas innehåller inte nyckelbiotopsklass. Den miljöhänsyn som planerats i området bedöms vara tillräcklig. Ärendena är flera år gamla och avslutade hos oss. Vidare bedömning ligger nu hos Sveaskog. /Kristina Nilson, distriktschef

Kristina Bäck: Skogsstyrelsen, det stämmer inte det ni skriver. Enligt ideell inventering så finns 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade. Har pratat med en skogskonsulent som haft hand om ärendet och han sa att de inte har varit ute i alla de avverkningsanmälda områdena och att de litar på Sveaskogs naturvärdesbedömning. Men den har ingen fått se trots begäran flera gånger.

2019-01-17 Kristina Bäck till Skogsstyrelsen (Kristina Nilson)

Vi önskar ta del av avgränsningen för de ca 40 hektar som ska avverkas på berget Njuöniesvarrie, Sorsele.

2019-01-18 Skogsstyrelsen (Kristina Nilson) till Kristina Bäck

Jag får be om ursäkt! Jag råkade blanda ihop ärendena och mitt svar om 40 ha rörde ett annat område inom Sorsele kommun.

För Njuöniesvarrie har inte Skogsstyrelsen tagit del av någon annan avgränsning än den som gäller för anmälningarna samt de nyckelbiotoper som avgränsades vid fältbesök 2015. Sveaskog är informerade och kommer inte att avverka nyckelbiotoperna. De skulle göra en egen ny inventering i området och vi har inte fått information om det har resulterat i några andra avgränsningar.

2019-01-18 Kristina Bäck till Skogsstyrelsen (Kristina Nilson)

Fråga till Skogsstyrelsen om att få ta del av avgränsningen för det område, den skog, på 40 hektar som nämndes i förra mailet.

2019-01-18 Skogsstyrelsen (Kristina Nilson) till Kristina Bäck

Det område jag blandade ihop med ligger på Abmoberget, söder om Sorsele. Här kommer en snabb skärmdump – jag sitter i möten och budgetarbete den här och kommande veckan.

2019-01-21 Kristina Bäck till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun

Vi vill att Sveaskog omedelbart drar tillbaka alla sina avverkningsanmälningar på över 100 hektar naturskog vid Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Ett skogsområde som har rödlistade arter och är skyddsvärt av många anledningar. Vi vill att Skogsstyrelsen inventerar skogen ordentligt och att artskyddsförordningen följs. Att ett samarbete sker mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunen och Sveaskog för skydd av skogen. Se det bifogade undertecknade brevet om varför området inte ska avverkas.

https://www.natursidan.se/nyheter/protestbrev-skickat-till-sveaskog-och-myndigheter-mot-avverkningar-i-sorsele/

2019-01-23 Skogsstyrelsen (Kristina Nilson) till Kristina Bäck

Ärendena är handlagda under 2015 och 16. Tre av dem fältbesöktes och då avgränsades två nyckelbiotoper. Kontakter togs med Länsstyrelsen och Sveaskog under 2017 angående information om artfynd. Sveaskog svarade då att de skulle göra ytterligare inventeringar. Resultatet av de inventeringarna har inte Skogsstyrelsen tagit del av.

När det gäller Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering har riksdagen beslutat att ta bort anslag för NBI 2019 samt att fyrpartiöverenskommelsen säger att NBI ska upphöra. Vi avvaktar förtydligande kring detta.

2019-01-23 Kristina Bäck till Skogsstyrelsen (Kristina Nilson)

Tack för svar. Vi önskar få veta vilka delar av berget Njuöniesvarrie som skogsstyrelsen fältbesökt under 2015 och 16? Vi vill även ta del av underlag, motivering och den naturvärdesbedömning som ligger till grund för de två nyckelbiotoper som skogsstyrelsen avgränsat på berget. Tacksamma för en tydlig kartbild med skogsstyrelsens avgränsningar av nyckelbiotoperna och innehållsförteckning så att det lätt går att uttyda innehållet i kartbilden.

###2019-02-04 Skogsstyrelsen (Kristina Nilson) till Kristina Bäck

Översänder information och karta över två nyckelbiotoper vid Maderträsket enligt ök.

Kommentar: På Skogens pärlor finns inga nyckelbiotoper med beteckningarna N 1184-2015 eller N 1186-2015 registrerade. Se karta nedan. Den ena av nyckelbiotoperna är avverkningsanmäld av Sveaskog.

Skogens pärlor - skärmavbild 2019-02-09