Bolagens borttagna NB

Direktlänk till kartan

I Kaliber i P1 sändes 15 april 2019 avsnittet Striden om skogen, som handlar om hur de stora skogsbolagen (statliga Sveaskog, Holmen, Bergvik och SCA) själva administrerar sina nyckelbiotoper (skog med mycket höga naturvärden). Dessa nyckelbiotoper bl.a:

 • Visas bl.a. på Skogsstyrelsens hemsida som värdefull och skyddsvärd natur ("Skogens pärlor")
 • Används av bl.a. FSC som förbjudna områden att avverka om man är certifierad (vilket samtliga stora bolag är)

Några i Kronobergs skogsgrupp (Naturskyddsföreningen Kronoberg) var stortskottet för Kalibers granskning då vi genom att göra jämförelser av bolagens nyckelbiotoper från olika tidpunkter noterat hur stora mängder nyckelbiotoper avregistreras, ändras och till synes flyttas runt, och efter att de försvunnit ur registret ibland senare även avverkningsanmälas och avverkas.

Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman hävdar, oavsett vilka fakta som presenteras av ideell naturvård, Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen, att deras naturvärdesbedömningar är korrekta. Kartan med borttagna nyckelbiotoper, Kalibers granskning och Skydda skogens inventering visar dock att det pågår ett systematiskt fiffel med nyckelbiotoper där de flyttas runt i landskapet allt eftersom man vill avverka. Avverkningsvärdet bara på Sveaskogs borttagna nyckelbiotoper sedan 2003 uppskattas till hundratals miljoner.

Länkar till radioinslag

Kartan

Skogsstyrelsen själva gör inga uppföljningar på förändringar av bolagens nyckelbiotoper, de sparar heller inte äldre versioner av deras databas över bolagens nyckelbiotoper, utan denna skrivs över helt vid varje uppdatering. Detta gör att Skogsstyrelsen själva inte har någon historik på bolagens nyckelbiotoper eller deras förändringar över tid. Men en stor mängd av bolagens filer med nyckelbiotoper, som skickats till Skogsstyrelsen över årens lopp som underlag, fanns kvar. Dessa filer har vi fått ta del av och har läst in materialet i en egen databas för att återskapa bolagens registrerade nyckelbiotoper från ett flertal tillfällen uppemot 20 år bakåt i tiden.

På så vis har vi kunnat se vilka nyckelbiotoper som avregistrerats under årens lopp. Resultatet presenteras på denna karta.

Kartdata finns också för nedladdning.

Skydda skogens inventeringar och rapport

Föreningen Skydda skogen har tillsammans med Greenpeace gjort en rapport i vilken man granskat några av de NB-områden som Sveaskog avregistrerat.

Skogsstyrelsens tysta medgivande

Trots att skogsstyrelsen, som har tillsynsansvar och ansvar för databas och kvalitetsgranskning, blivit snuvade på tiotusentals hektar nyckelbiotoper är man tysta som möss. Skogsstyrelsens ledningsgrupp vill till synes ingenting veta om vad som pågår och fortsätter, nära på som ett mantra, att hänvisa till skogsbolagens frihet under ansvar.

Sveaskog avverkar skog med höga naturvärden, och ofta sker det med Skogsstyrelsens tysta medgivande. Gång på gång ignorerar och nekar Skogsstyrelsen uppmaningen att ens besöka områden som är akut hotade av avverkning, och som redan fått mycket höga naturvärden konstaterade av ideella inventerare. Då Skogsstyrelsen (ledningsgruppen inberäknad) ignorerar sådan information säger man i praktiken att man är likgiltig till att höga naturvärden avverkas. Man hänvisar till bolagens egna ansvar trots att Sveaskog gjort tydligt att man ämnar avverka.

Här är ett väldokumenterat exempel från Njuöniesvarrie, Sorsele. Det är extra relevant då Skogsstyrelsen samtidigt tillsammans med Sveaskog deltagit i att avregistrera minst 50 hektar nyckelbiotop på Abmoberg utan någon dokumentation. Detta samtidigt som man helt ignorerar den ideella naturvårdens förfrågningar om inventering. Sveaskogs egna naturvärdesbedömningar i området visar sig inte ens innehålla rätt trädslag.

Den pågående debatten om Sveaskogs bristande naturvårdsarbete

Fem fd naturvårdsexperter och ekoparksansvariga på Sveaskog, däribland f.d. naturvårdschefen Stefan Bleckert, i debattartikel i tidningen Land om Sveaskogs bristande naturvårdsarbete.

Inslaget i Kaliber visar att Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper, alltså skogar med dokumenterade höga naturvärden, trots att företagets interna policy säger nej till sådana tilltag. En rapport från Skydda Skogen och Greenpeace visar samma sak, och Sveaskog har hittills inte kommit med något svar på rapporten.

Statliga Sveaskog agerar tvärs emot egna policyn

Herman Sundqvist och de försvunna nyckelbiotoperna

Herman Sundqvist, nuvarande generaldirektör på Skogsstyrelsen har haft olika chefsbefattningar på Sveaskog 2002-2015 (blev generaldirektör i februari 2016). Vi har från Skogsstyrelsen fått data på Sveaskogs nyckelbiotoper från följande datum under denna period: 2003-06-03, 2005-06-29, 2012-01-09, 2013-09-02, 2015-01-23, 2015-07-19

Under denna tid togs det bort tusentals ha nyckelbiotoper inom Sveaskogs markinnehav (data från våren 2018), och har inte omvandlats till naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal eller Skogsstyrelsen-nyckelbiotop. Vid avverkning brukar man räkna med en schablon på 80 000:- i vinst per hektar. Varje 1 000 ha borttagna nyckelbiotoper som blir öppna för avverkning innebär alltså ca 80 miljoner kr i avverkningsvärde.

Nedladdning av kartdata

Kartan med bolagens borttagna NB går också att ladda hem som Shape-fil nedan (QGIS, ArcGIS m.m.). Kom ihåg att dessa filer bara utgör en ögonblicksbild eftersom dataunderlaget juseras och förbättras allt eftersom. Den mest aktuella kartan är den som finns tillgänglig här på hemsidan.

Bolagens borttagna NB (Shape)

Fältförklaringar

 • org_alias: Bolag
 • fildatum: Datum på datafil från SKS då NB först noterades registrerad
 • dat_borta: Datum på datafil från SKS då NB först noterades borttagen
 • filnamn: Filnamn bland de datafiler jag har fått från SKS
 • omfattning: Om hela eller del av NB avregistrerats
 • nvo_namn: Namn om området övergått till t.ex. reservat, biotopskydd, naturvårdsavtal, SKS-nyckelbiotop
 • nvo_typ: Typ av naturvårdsområde enligt föregående
 • av_beteckn: Beteckning om avverkningsanmälan finns i området
 • av_reg_dat: Datum för avverkningsanmälan
 • av_utford: Utförd avverkning i området
 • del_aterreg: Om del av avvregisterat område vid senare tillfälle delvis åter registrerats som NB